Starš, ki ZMORE drugače

Pravila in pogoji za udeležbo v nagradni igri

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je pravna oseba Lunina vila so. p.

2. Posredovanje podatkov

Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov [email protected]

 3. Privolitev

 S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

4. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je povečanje prepoznavnosti organizacije in njenih uspehov v zadnjih letih.

5. Trajanje nagradne igre

Datum začetka in zaključka nagradne igre sta objavljena na spletni strani in/ali Facebook profilu in/ali Instagram profilu  Lunine Vile, inštituta za zaščito otrok, so.p.

6. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v EU. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov [email protected] . V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

7. Potek nagradne igre

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec v nagradni igri pod objavo nagradne igre na platformi Facebook in/ali Instagram opravi zahtevano nalogo. Šteje se, da s prijavo na nagradno igro posameznik pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

8. Izbor nagrajencev

 Zmagovalec nagradne igre bo izžreban izmed vseh sodelujočih v nagradni igri na Facebook in/ali Instagram strani. Žrebanje nagrad bo potekalo na dan, ki je naveden v opisu nagradne igre, najkasneje pa v roku 14 dni po zaključku nagradne igre.

9. Nagrada

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je bil izžrebanec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook profilu in/ali Instagram profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrste nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Nagradna igra je popolnoma neprofitna.

10. Obveščanje zmagovalcev in prevzem nagrad

Nagrajenec bo z imenom in priimkom označen pod objavo na Facebooku in Instagramu (ali na spletni strani). Nagrajenec bo pozvan, da se javi v zasebnem sporočilu prek platforme Facebook ali Instagram. Ali preko elektronskega sporočila, če nagradna igra poteka na spletni strani organizatorja.

V primeru, da se posamezen zmagovalec v roku 3 delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Nagrajenec izrecno dovoljujejo tudi objavo svojega imena in priimka in uporabniškega imena na omrežju Facebook in/ali Instagram  in spletni strani www.luninavila.si.

11. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli napake in motnje, na katere nima vpliva.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovejo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče na ustrezen način. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

 Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko spremeni pravila nagradne igre.

12. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo

manipulacije. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

13. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

  •  izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji,
  • obveščanja nagrajenca v skladu s temi pogoji,
  • objave nagrajenca skladno s temi splošnimi pogoji,
  • podelitev

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

14. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

 15. Veljavnost pravil:

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo  in izdajo nagrade ter udeležence, ki z oddajo prijave k sodelovanju v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Za dodatne informacije se lahko zainteresirani obrnejo na [email protected] .

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec  sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Ljubljana, 11.10.2023